برچسب گذاری توسط: زبان بدن

زبان بدن 0

زبان بدن در سخنرانی

&#۱۲۸۱۴۲;راز یک‌ سخنران موفق! از حرکات دست کمک‌ بگیرید تا سخن گفتن را آسان کنیدبخصوص برای تاکید نه اینکه مثل پرچم حرکت دهید! با این کارتوجه و علاقه مخاطب زیاد می شود! شرکت هوشمندافزار...